วิธีการฝึกอบรม

การฝึกอบรมคนงาน ต่างกับการสอนในห้องเรียนตามสถานศึกษาต่างๆ เพราะเป้าหมายต่างกันและพื้นฐานความคิดของคนงานต่างกัน

การฝึกอบรมที่ประสบความสำเร็จมักได้มาจากการเตรียมหลักสูตร และอุปกรณ์การสอนที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ วิธีการฝึกอบรมอาจทำได้ในลักษณะดังต่อไปนี้

1. เข้าห้องอบรม มีผู้บรรยาย และชอล์ก พร้อมด้วยอุปกรณ์การสอน เช่น ภาพวาด หุ่นจำลอง สไลด์ ภาพยนตร์ ฯลฯ เหมาะกับการอบรมคนงานกลุ่มไม่ใหญ่และเป็นการอบรมพื้นฐาน

2. เข้าห้องทดลอง มีอุปกรณ์การสอนต่างๆ และชิ้นงานจริงจัดไว้ให้ทดลองปฏิบัติในหัวข้อที่ทำได้ อาทิ การใช้มือ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เหมาะกับการอบรมเพื่อเตรียมตัวเข้าทำงานในหน้าที่ และมักทำเป็นกลุ่มย่อย

3. ออกฝึกในสนาม ส่งคนงานไปยังจุดทำงานโดยมีพี่เลี้ยงหรือผู้ควบคุมคอยดูแลอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการทดลองดับเพลิง และการช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้ายเหมาะกับการฝึกอบรมเฉพาะด้าน

4. การอบรมแบบสัมนา เข้าห้องสัมนาโดยมีการยกเอกประเด็นปัญหาต่างๆ ในลักษณะกรณีวิเคราะห์ หรือกรณีศึกษา (Case Study) โดยมีภาพยนตร์ สไลด์ และอุปกรณ์หรือวัสดุประกอบที่เหมาะสมกับการฝึกอบรมหัวหน้างานที่ได้ทำงานมาแล้วหรือจะก้าวเข้ามารับหน้าที่หัวหน้าคนงานในโอกาสต่อไป

ไม่ว่าจะเป็นการอบรมด้วยวิธีใดก็ตาม ขั้นตอนการอบรมจะเหมือนกันคือ มี 4 ขั้น ดังนี้ (จาก Personalized Safety Training, Modern Safety Practice โดย Russell De Reamer)

1.เตรียมคนงานให้พร้อมที่จะทำงานได้อย่างปลอดภัย (Prepare the worker)

2. แสดงวิธีการทำงานที่ถูกต้อง (Present the job)

3. ให้ทดลองปฏิบัติงาน (Try out the performance)

4. ติดตามผลการทำงาน (Follow up)

ในทางปฏิบัติแล้ว การฝึกอบรมคนงานอาจกระทำหลายแบบร่วมกันไป มิได้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งเพียงอย่างเดียว อาทิ การอบรมคนงานเกี่ยวกับการเชื่อมแกส(ออกซี่- อเซทติลีน) ในเบื้องต้นอาจทำให้คนงานเข้าห้องอบรมมีการฉายภาพยนตร์สไลด์ หรือรูปวาดประกอบเกี่ยวกับลักษณะชิ้นส่วนของหัวเชื่อม เกจวัดความดันและอุปกรณ์อื่นๆ หลังจากนั้นอาจพาคนงานไปยังชุดหัวเชื่อมขนาดเล็ก ซึ่งเคลื่อนที่ได้ซึ่งอาจติดตั้งอยู่ในห้องทดลองหรือห้องฝึกอบรม จากนั้นอาจพาคนงานไปฝึกงานการปฏิบัติในการผลิตแกส อเซทติลีนที่โรงผลิตแกสด้านหลังของอาคารโรงงาน ซึ่งเป็นชุดอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ต้องให้คนงานออกฝึกงาน ณ ที่ตั้งเครื่อง หลังจากนั้น อาจนำคนงานกลับเข้ามาในห้องอบรมเพื่อบรรยายสรุปและตอบข้อซักถามต่างๆ อีกเป็นครั้งสุดท้ายของช่วงเวลาการอบรม

จากตัวอย่างย่อมเห็นได้ชัดเจนว่า ในการอบรมต้องใช้วิธีการอบรมหลายๆ วิธีประกอบกันซึ่งจะให้ผลที่ดี